پروژه ها

پروژه طراحی دکوراسیون داخلی شرکت کارگزاری بورس ستاره جنوب

طراحی دکوراسیون داخلی شرکت کارگزاری بورس ستاره جنوب

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : طالقانی
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی دکوراسیون داخلی شرکت کارگزاری بورس ستاره جنوب