پروژه ها

پروژه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی شرکت صنعتی کاله(سولیکو)

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی شرکت صنعتی کاله(سولیکو)

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : استاد معین
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی شرکت صنعتی کاله(سولیکو)