پروژه ها

پروژه طراحی و اجرای بازسازی کامل شرکت حمل و نقل احسان

طراحی و اجرای بازسازی کامل شرکت حمل و نقل احسان

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : نارمک
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی و اجرای بازسازی کامل شرکت حمل و نقل احسان