پروژه ها

پروژه اجرای ساختمان اداری فراهانی

اجرای ساختمان اداری فراهانی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : شهید عراقی
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای ساختمان اداری فراهانی