پروژه ها

پروژه اجرای واحد مسکونی تهرانی

اجرای واحد مسکونی تهرانی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : فرمانیه
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای واحد مسکونی تهرانی