پروژه ها

پروژه اجرای واحد مسکونی فدوی

اجرای واحد مسکونی فدوی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : الهیه
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای واحد مسکونی فدوی