پروژه ها

پروژه طراحی و اجرای منزل مسکونی دارابی

طراحی  و اجرای منزل مسکونی دارابی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : نیرو هوایی
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

طراحی و اجرای منزل مسکونی دارابی