پروژه ها

پروژه اجرای پارکینگ برج مسکونی عزیزی

اجرای پارکینگ  برج مسکونی عزیزی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : وزراء
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای پارکینگ برج مسکونی عزیزی