پروژه ها

پروژه اجرای سازه و دکور کارخانه اسدی

اجرای سازه و دکور کارخانه اسدی

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : چاده مخصوص
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای سازه و دکور کارخانه اسدی