پروژه ها

پروژه اجرای سقف کاذب 24 واحدی مسکونی زنگنه

اجرای سقف کاذب  24 واحدی مسکونی زنگنه

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : پاسداران
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای سقف کاذب 24 واحدی مسکونی زنگنه