پروژه ها

پروژه اجرای فاز جدید آموزشی دانشگاه مالک اشتر

اجرای  فاز جدید آموزشی دانشگاه مالک اشتر

مشخصات پروژه

  • کارفرما :
  • محل اجرا : لویزان
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای فاز جدید آموزشی دانشگاه مالک اشتر