پروژه ها

پروژه اجرای پروژه 205 واحدی انرژی اتمی

اجرای پروژه 205 واحدی انرژی اتمی

مشخصات پروژه

  • کارفرما : نام کارفرما مورد نظر
  • محل اجرا : مهرشهر
  • مساحت کارشده :
  • زمان اجرا :
  • مجری طرح :

اجرای پروژه 205 واحدی انرژی اتمی